1-Cyano-3,5-dimethyl-5-phenylhydantoin

1-Cyano-3,5-dimethyl-5-phenylhydantoin