2-(1-Chloro-2-methyl-2-phenylcyclopropyl)thiophene

2-(1-Chloro-2-methyl-2-phenylcyclopropyl)thiophene