2-Chloro-4-methoxy-1,5-naphthyridine

2-Chloro-4-methoxy-1,5-naphthyridine