5-Hepten-2-one, 6-methyl-5-phenyl-

5-Hepten-2-one, 6-methyl-5-phenyl-