2-Chloro-1-(2-methyl-allyl)-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene

2-Chloro-1-(2-methyl-allyl)-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene