(2-Hydroxymethylphenyl)acetonitrile

(2-Hydroxymethylphenyl)acetonitrile