Pyridine, 3-(1,2,3,6-tetrahydro-5-methyl-6-phenyl-3-pyridyl)-5-methyl-6-phenyl-

Pyridine, 3-(1,2,3,6-tetrahydro-5-methyl-6-phenyl-3-pyridyl)-5-methyl-6-phenyl-