2-Propynoyl chloride, 3-phenyl-

2-Propynoyl chloride, 3-phenyl-