1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)-, acetate

1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)-, acetate