1-(2,2-Dichloro-1-methylcyclopropyl)-4-nitrobenzene

1-(2,2-Dichloro-1-methylcyclopropyl)-4-nitrobenzene