3,3-Dimethyl-5-phenyl-3H-pyrazole

3,3-Dimethyl-5-phenyl-3H-pyrazole