1-butyne, 4-chloro-3-methyl-3-phenyl-

1-butyne, 4-chloro-3-methyl-3-phenyl-