3,5-Dimethyl-3-phenyl-3H-pyrazole

3,5-Dimethyl-3-phenyl-3H-pyrazole