Cyclopropene, 2,3-dimethyl-3-phenyl-

Cyclopropene, 2,3-dimethyl-3-phenyl-