1-(2-Ethynylphenyl)ethanone

1-(2-Ethynylphenyl)ethanone