1-Methyl-1-(2-phenylethyl)oxy-1-silacyclopentane

1-Methyl-1-(2-phenylethyl)oxy-1-silacyclopentane