2-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane

2-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane