2-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

2-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane