2-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentane

2-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentane