2-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane

2-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane