5-Benzenesulfonyl-6-methyl-2-phenyl-5,6-dihydro-4H-oxazolo[4,5-c]pyridin-7-one

5-Benzenesulfonyl-6-methyl-2-phenyl-5,6-dihydro-4H-oxazolo[4,5-c]pyridin-7-one