2-Chloro-3-trichloromethylbicyclo[2.2.1]heptane

2-Chloro-3-trichloromethylbicyclo[2.2.1]heptane