3-[n-Decylamino]-6-ethoxypyridazine

3-[n-Decylamino]-6-ethoxypyridazine