1-{[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole

1-{[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole