4-Chloro-2-[4-chlorophenyl]-6-phenylpyrimidine

4-Chloro-2-[4-chlorophenyl]-6-phenylpyrimidine