2-Acetoxy-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazol

2-Acetoxy-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazol