p-Chlorophenyl (2-(p-nitrobenzoyloxy)ethyl)carbamate

p-Chlorophenyl (2-(p-nitrobenzoyloxy)ethyl)carbamate