o-(p-Chlorophenyl) S-(2-(3-phenylureido)ethyl) thiocarbonate

o-(p-Chlorophenyl) S-(2-(3-phenylureido)ethyl) thiocarbonate