4-Hydroxy-1,3-dimethyl-6-phenylpiperidine

4-Hydroxy-1,3-dimethyl-6-phenylpiperidine