p-Chlorophenyl (2-(p-chlorophenylsulfonyl)ethyl)carbamate

p-Chlorophenyl (2-(p-chlorophenylsulfonyl)ethyl)carbamate