1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)-

1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)-