methyl 2-{allyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}acetate

methyl 2-{allyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}acetate