Trimethylsilyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate

Trimethylsilyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate