4-Methoxy-2-methoxymethyl-pyrrolidine-1-carboxaldehyde

4-Methoxy-2-methoxymethyl-pyrrolidine-1-carboxaldehyde