1-Phenyl-2-butynyl acetate

1-Phenyl-2-butynyl acetate