5-(1-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole

5-(1-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole