1,3,4-Oxadiazole-2(3H)-thione, 3-(2,6-dimethylmorpholinomethyl)-5-(2-methylphenyl)-

1,3,4-Oxadiazole-2(3H)-thione, 3-(2,6-dimethylmorpholinomethyl)-5-(2-methylphenyl)-