5-[2-Naphthylsulfonyl]-2-nitrobenzonitrile

5-[2-Naphthylsulfonyl]-2-nitrobenzonitrile