(4-Methoxy-3-trifluoromethylphenyl)naphthalen-2-yldiazene

(4-Methoxy-3-trifluoromethylphenyl)naphthalen-2-yldiazene