Di(2-naphthyl) ethylboronate

Di(2-naphthyl) ethylboronate