(3-Methoxyphenyl)naphthalen-1-yldiazene

(3-Methoxyphenyl)naphthalen-1-yldiazene