6-(2-Methoxy-ethyl)-2,3-dimethyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane

6-(2-Methoxy-ethyl)-2,3-dimethyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane