1-(2-Chloroethyl)-2,6-difluorobenzene

1-(2-Chloroethyl)-2,6-difluorobenzene