1-(4-chlorophenyl)-3-[difluoro(phenylsulfanyl)methyl]urea

1-(4-chlorophenyl)-3-[difluoro(phenylsulfanyl)methyl]urea