Furan, 2-(3,4-dimethyl-6-nitrophenyl)-5-[(2-naphthylimino)methyl]-

Furan, 2-(3,4-dimethyl-6-nitrophenyl)-5-[(2-naphthylimino)methyl]-