(1-Methoxy-naphthalen-2-yl)-(3-methoxy-phenyl)-diazene

(1-Methoxy-naphthalen-2-yl)-(3-methoxy-phenyl)-diazene