2-(Hydroxymethylsulfonyl)naphthalene

2-(Hydroxymethylsulfonyl)naphthalene