1H-Tetrazole, 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-

1H-Tetrazole, 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-