Furan, 2-(2,5-dimethyl-3-nitrophenyl)-5-[(2-naphthylimino)methyl]-

Furan, 2-(2,5-dimethyl-3-nitrophenyl)-5-[(2-naphthylimino)methyl]-