Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl[(1-methylene-2-propenyl)oxy]-

Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl[(1-methylene-2-propenyl)oxy]-